Berootyg fir e Zeedeldichter

Wenn Du als ZeedeldichterYn mechtysch e Drittmainyg ha oder e "Coaching", denn mäld Dy doch aifach! ...... das koschtet Dy nyt! Will mir hälfe jo unterenander us, wo s numme gooht!